Pravidla soutěže Letní soutěž s Astrid SUN

PRAVIDLA SOUTĚŽE „Letní soutěž s Astrid SUN“ (dále jen „soutěž“).

I. Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatel soutěže: Sarantis Czech Republic, s.r.o., Roháčova 77/1095, PRAHA 3 – ŽIŽKOV, 130 00, IČ 25705971, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, C 62867 (dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“)

Organizátor: Friendly s.r.o., Thámova 16, Praha 8, PSČ 186 00, IČO: 03819141, zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 238430 (dále jen „organizátor“ či „organizátor soutěže“)

II. Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá v termínu od 01. 5. 2020 do 31. 7. 2020 včetně (dále jen „doba konání soutěže“) na území České a Slovenské republiky v prostředí sítě Facebook a Instagram.

III. Soutěžící:

Soutěžícím se může stát pouze osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky či Slovenské republiky s funkčním profilem na Facebooku a Instagramu (dále jen „soutěžící“).

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 116 občanského zákoníku.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

IV. Účast v soutěži a určení výherce:

Soutěžící se do soutěže o výhry zapojí tak, že v termínu od 01. 5. 2020 do 31. 7. 2020 včetně splní soutěžní úkol vyhlášený v příspěvku na facebookovém účtu @Astridczsk https://www.facebook.com/Astridczsk/ nebo na instagramovém účtu @astrid_czsk https://www.instagram.com/astrid_czsk/ Úkolem soutěžícího je odpovědět na soutěžní otázku v komentáři pod soutěžním příspěvkem.

Soutěžních příspěvků bude celkem 10 (5 soutěžních příspěvků na Facebooku, 5 soutěžních příspěvků na Instagramu).

  1. soutěžní kolo 01. – 31. 05. 2020
  2. soutěžní kolo 01. – 30. 06. 2020
  3. soutěžní kolo 01. – 30. 06. 2020
  4. soutěžní kolo 01. – 31. 07. 2020
  5. soutěžní kolo 01. – 31. 07. 2020

Organizátor vylosuje, nebo vybere dle kritérií uvedených v soutěžním příspěvku, celkem 3 výherce na Instagramu a 3 výherce na Facebooku, pro každé soutěžní kolo. Celkem tedy vylosuje nebo vybere 15 výherců na Instagramu a 15 výherců na Facebooku. Ze všech soutěžních komentářů pak po ukončení posledního soutěžního kola vylosuje 3 výherce hlavní výhry.

Vyhodnocení soutěžních příspěvků proběhne vždy do 3 dní od ukončení daného soutěžního kola v komentářích pod soutěžním příspěvkem.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyžádat si v případě pochybností o nároku soutěžícího na účast v soutěži či na výhru od takového soutěžícího nezbytné doklady (např. občanský průkaz za účelem zjištění věku soutěžícího). Pokud soutěžící nepředloží na vyzvání pořadateli vyžadované nezbytné doklady, bude ze soutěže vyřazen. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn ji udělit jinému soutěžícímu, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.

V. Výhra v soutěži, předání výhry:

V soutěži se hraje celkem o 30x balíček s produkty inovované sluneční řady ASTRID SUN společně s 10x poukázka v hodnotě 1.500,- Kč / 50 EUR na ZOOT.

Všechny komentáře (z Instagramu a Facebooku) navíc zařadíme do slosování o 3x vouchery na dovolenou od Amazing Places v hodnotě 15.000,- Kč.

Výherce voucheru na dovolenou od Amazing Places bude kontaktován formou soukromé zprávy na Facebooku nebo označen ve stories na Instagramu, a to nejpozději do 5 dnů od ukončení soutěže.

Výherce má povinnost se ozvat přes Instagram Direct nebo Zprávy na Facebooku nejpozději do 5 dní od doby, kdy byl organizátorem označen. Jinak výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže. Stejně tak propadají výhry, které budou pořadateli vráceny jako nedoručené.

Výhry budou předány výhercům doručovatelskou službou do 31. 08. 2020.

VI. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva:

Soutěžící odesláním komentáře k soutěžnímu příspěvku dává souhlas se zařazením do databáze pořadatele soutěže a to výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher.2. Účastí v soutěži dává soutěžící svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů poskytnutých pořadateli a organizátorovi v průběhu soutěže, a to pro obchodní a marketingové účely pořadatele soutěže, především pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této soutěže a dalších marketingových akcí pořadatele apod. elektronickými a jinými prostředky na dobu do jeho odvolání.

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb.

Souhlas se zpracováním osobních údajů může soutěžící kdykoli odvolat písemnou formou na adrese sídla pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné do 1 (jednoho) týdne od jeho doručení pořadateli.

VII. Závěrečná ustanovení:

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Instagram a Facebook. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoli výše zmíněným společnostem. 3. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné.

Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě). Pořadatel dále neručí za doručení zprávy (e-mailu nebo poštovní zásilky), kterým bude zasílána informace o výhře.

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou.

V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

V Praze dne 29. května 2020