Pravidla spotřebitelské soutěže Astrid Sun „Nejlepší rodinná soutěž pod sluncem!“

 1. Úvodní ujednání
  1. Tento dokument závazným způsobem upravuje pravidla spotřebitelské soutěže nazvané „Nejlepší rodinná soutěž pod sluncem!“ (dále jen „soutěž“). Pravidla upravují práva a povinnosti soutěžících, pořadatele a zadavatele soutěže.
  2. Úplné znění pravidel je k dispozici na webových stránkách soutěže www.astridsun.czwww.astridsun.sk. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech soutěže, avšak závazné je toto úplné znění.
  3. Pravidla mohou být pořadatelem jednostranně měněna s tím, že změna pravidel je účinná okamžikem zveřejnění změny pravidel na internetových stránkách www.astridsun.czwww.astridsun.sk.
 2. Zadavatel a pořadatel soutěže
  1. Zadavatelem soutěže je společnost Sarantis Czech Republic, s.r.o., Žerotínova 1133/32, Praha 3 - Žižkov, 130 00, IČO: 25705971, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 62867 (dále jen „zadavatel“).
  2. Pořadatelem soutěže je společnost Friendly s.r.o., Thámova 16, Praha 8, PSČ 186 00, IČO: 03819141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 238430 (dále jen „pořadatel“).
 3. Doba trvání a místo soutěže
  1. Soutěž probíhá na území České republiky a na území Slovenské republiky (dále jen „místo konání soutěže“) v období od 1. 3. 2019 do 14. 7. 2019 (dále jen „doba trvání soutěže“). V době trvání soutěže je možné se do soutěže registrovat (přihlásit). Losování výherců proběhnou v období od 13.5.2019 do 15.7.2019, vždy v pondělí.
 4. Podmínky účasti
  1. Soutěž je určena fyzickým osobám – spotřebitelům, starším 18 let s doručovací adresou na území České republiky či Slovenské republiky, kteří jsou zároveň plně svéprávní. Soutěže se nemohou účastnit osoby v pracovněprávním vztahu k pořadateli, a osoby, které jsou těmto osobám blízké ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě, že některá z vyloučených osob bude v soutěži vylosována, nemá nárok na výhru a výhra propadne ve prospěch zadavatele soutěže. Zadavatel může rozhodnout o opětovném zařazení výhry do soutěže.
 5. Pravidla soutěže
  1. Podmínkou účasti v soutěži je provedení alespoň jednoho soutěžního nákupu dvou výrobků řady Astrid Sun (jak je specifikováno dále v těchto pravidlech) a následná registrace tohoto soutěžního nákupu (dále jen „registrace“) prostřednictvím formuláře (jak je specifikováno dále v těchto pravidlech).
  2. Registrace je možná kdykoliv v období doby trvání soutěže, tedy v období od 1. 3. 2019 do 14.7.2019 prostřednictvím formuláře umístěného na internetových stránkách www.astridsun.cz či www.astridsun.sk.
   1. Soutěžní nákup je nákup uskutečněný na území České nebo Slovenské republiky, včetně e-shopů zasílajících do České nebo Slovenské republiky, v období 1. 3. 2019 do 14. 7. 2019, při kterém jsou zakoupeny nejméně dva produkty řady „Astrid Sun“, jak jsou specifikovány v příloze č. 1 těchto pravidel (dále také jako „soutěžní výrobek“) a ke kterému je vystaven jeden z následujících účetních dokladů:
    1. účtenka z elektronické registrační poklady obsahující BKP kód, tedy bezpečnostní kód poplatníka (platí pro nákupy uskutečněné v České republice);
    2. účtenka z elektronické registrační poklady obsahující BKP kód nebo daňový kód pokladny DKP (platí pro nákupy uskutečněné na Slovensku); nebo
    3. daňový doklad – faktura (platí pro nákupy uskutečněné prostřednictvím e-shopů zasílajících do České republiky nebo do Slovenské republiky);
    na kterém jsou soutěžní výrobky označeny v takovém rozsahu, aby bylo možné identifikovat, že se jedná o soutěžní výrobky.
   2. Registrace: Pro účast v soutěži je třeba provést registraci soutěžního nákupu v registračním formuláři soutěže umístěném na stránkách www.astridsun.czwww.astridsun.sk. V registračním formuláři je soutěžící povinen pravdivě vyplnit tyto údaje:
    1. jméno a příjmení soutěžícího;
    2. adresu;
    3. platnou e-mailovou adresu soutěžícího;
    4. datum a hodinu uskutečnění soutěžního nákupu;
    5. 8 posledních znaků BKP - bezpečnostní kód poplatníka nebo celý DKP - daňový kód pokladny nebo číslo faktury;
    6. místo, kde byl nákup uskutečněn; a
    7. preferovaný druh zážitkové výhry.
   3. Před odesláním formuláře soutěžící potvrdí
    1. souhlas s pravidly této soutěže;
    2. souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu odst. 9.1. a 9.5. pravidel; a
    3. skutečnost, že je starší 18 let;
    a registrační formulář odešle pomocí soutěžní aplikace pořadateli.
   4. Registrace je zařazena do soutěže okamžikem doručení registrace pořadateli. Datum a čas doručení registrace je rozhodující pro zařazení do losování. Čas odeslání registrace musí následovat po uskutečnění soutěžního nákupu.
   5. Soutěžící je oprávněn činit více registrací, a tím zvýšit svou šanci na výhru. Každá registrace se však musí vztahovat k jinému soutěžnímu nákupu. S každým dokladem o nákupu soutěžních výrobků je tak možná pouze jedna registrace, a to i tehdy, pokud jsou na doklad zakoupeny více než dva soutěžní výrobky. Soutěžní výrobky pro jednu registraci nemohou být uvedeny na více účetních dokladech. Další registrace soutěžícího, který se v soutěži již stal výhercem, není možná.
 6. Výhry
  1. Do soutěže jsou pro každé z losování, která proběhnou vždy v pondělí v období od 13.5.2019 do 15.7.2019, tedy celkem 10 krát, zařazeny dále uvedené výhry.
   1. Hlavní výhra: 1× rodinný pobyt na 2 noci v hodnotě 8.400,- Kč (v ceně je zahrnuto ubytování se snídaní pro 4 osoby a vstup do krytého bazénu 30 minut denně) v Pohádkové vesničce Podlesíčko (za dobu trvání soutěže tedy bude pobyt losován 10×)
   2. Zážitkové výhry:
    • 2× celodenní rodinný vstup (2 dospělý + 1-2 děti do 150 cm) do Aquapalace Praha (za dobu trvání soutěže tedy bude zážitek losován 20×)
    • 2× rodinný vstup (2 dospělý + 2 děti) do parku Mirakulum (za dobu trvání soutěže tedy bude zážitek losován 20×)
    • 2× rodinný vstup (max 2 dospělý + 3 děti) Stezka v oblacích Dolní Morava – s lanovkou (za dobu trvání soutěže tedy bude zážitek losován 20×)
    • 2× rodinný vstup (2 dospělý + 2 děti) Zoo Praha (za dobu trvání soutěže tedy bude zážitek losován 20×)
    • 2× rodinný vstup (2 dospělý + 2 děti) Zoo a DinoPark Bratislava (za dobu trvání soutěže tedy bude zážitek losován 20×)
   3. 20× balíček produktů Astrid Sun (za dobu trvání soutěže tedy bude balíček losován 200×)
   4. 15× frisbee (za dobu trvání soutěže tedy bude frisbee losováno 150×)
   5. 5× plážová osuška (za dobu trvání soutěže tedy bude osuška losována 50×)
  2. Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry.
 7. Určení výherců
  1. Výherci budou losováni vždy ze všech registrací, které byly do soutěže doručeny od počátku doby trvání soutěže do neděle (23:59:59 hod) bezprostředně předcházející pondělí, ve kterém se losování uskuteční. Z losování však budou vyřazeny všechny registrace těch soutěžících, kteří již byli vylosováni (v některém z předchozích losování či v losování v tomtéž dnu). Každý soutěžící se tedy každého losování účastní tolikrát, kolikrát v rozhodném období doručil registraci a současně se soutěžící může stát výhercem v soutěži pouze jednou, a to bez ohledu na to, jakou výhru vyhraje a bez ohledu na počet jeho registrací. Pro určení, zda se jedná registrace téhož soutěžícího je rozhodná shoda jména, příjmení a adresy.
  2. Výherci budou losováni v tomto pořadí: 1. hlavní výhra, 2. zážitkové výhry, 3. balíček produktů Astrid Sun, 4. frisbee, 5. plážová osuška. O každém losování bude vyhotoven písemný protokol.
  3. Zážitkové výhry budou mezi dvacet vylosovaných soutěžících rozděleny dle jejich preferencí (pokud bude preference zážitkové výhry v registraci uvedena). Budou-li mezi vylosovanými soutěžícími více než dva se stejnou preferencí, bude rozdělení dané preferované výhry určeno losem a to tak, že nejprve budou vylosováni dva výherci této preferenční výhry a zbývajícím soutěžícím určí pořadatel zážitkové výhry, které nebyly rozděleny na základě preferenci, losem.
  4. V případě, že se do soutěže v době jejího konání platně nezapojí takový počet soutěžících, aby mohly být v rámci losování rozděleny veškeré výhry vložené do daného losování, případně nesplní-li některý z vylosovaných soutěžících všechny podmínky soutěže a bude ze soutěže vyloučen, pak nerozdané výhry propadají ve prospěch zadavatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.
 8. Oznámení a předání výher
  1. Vylosovaní soutěžící budou o svém vylosování informováni na registrační e-mailové adrese, a to do úterý bezprostředně následujícím po losovacím dni. Pořadatel si může vyžádat scan/fotografiisoutěžní účtenky/faktury, ke které se vztahuje výhra.
  2. Zánik nároku na výhru: Pokud soutěžící nezašle vyžádaný scan/fotografii soutěžní účtenky/faktury do 7 dnů od doručení výzvy, nebude-li ve výzvě stanovena lhůta delší, jejich nárok na výhru zaniká. Nárok na výhru zaniká rovněž tehdy, pokud údaje na zaslaném scanu/fotografii účtenky/faktury nebudou odpovídat výherní registraci či pokud bude mít pořadatel pochybnosti o pravosti naskenovaného/vyfotografovaného dokladu. V takovém případě leží povinnost vyloučit tuto pochybnost výlučně na vylosovaném soutěžícím.
  3. Zveřejnění výherců: Jména, příjmení a obce pobytu výherců mohou být po dobu trvání soutěže a rovněž jednoho měsíce následujícího po ukončení soutěže, uveřejněna na internetových stránkách www.astridsun.czwww.astridsun.sk, a to v souladu se soutěžícími uděleným souhlasem s nakládáním s jejich osobními údaji, jak je obsažen v čl. 9 těchto pravidel.
  4. Zasílání výher: Výhry budou výhercům odeslány prostřednictvím České pošty nebo prostřednictvím jiného doručovatele na adresu uvedenou příslušným výhercem v odpovědi na výherní zprávu, a to nejpozději do 4 týdnů od ukončení soutěže, tedy do 12. 8. 2019.
 9. Zpracování osobních údajů
  1. Pořadatel bude v souvislosti s pořádáním soutěže zpracovávat osobní údaje soutěžících uvedené v registraci a zaslané pořadateli na základě vyrozumění o výhře, tedy tyto údaje: jméno, příjmení, adresa, emailová adresa, údaje vztahující se k uskutečněnému soutěžnímu nákupu – tedy údaj o tom, kdy a kde soutěžící zakoupil, preference ve vztahu k zážitkové výhře a údaj o výhře soutěžícího. Soutěžící uděluje souhlas se zpracováváním těchto údajů způsobem dále uvedeným. Udělení souhlasu je podmínkou účasti v soutěži.
  2. Osobní údaje budou zpracovávány pouze za účelem plnění povinností pořadatele dle pravidel soutěže, tedy za účelem realizace, vyhodnocení soutěže a předání výhry, a za účelem plnění právních povinností pořadatele vyplývajících z příslušných ustanovení právních předpisů.
  3. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu trvání soutěže a po dobu potřebnou k plnění povinností pořadatele a naplnění účelu soutěže.
  4. Osobní údaje mohou být zpřístupněny nebo předány třetím osobám v rámci plnění povinností stanovených pořadateli právními předpisy a v rámci plnění smluvních povinností pořadatele (banky, odborní poradci a další osoby, jejichž prostřednictvím pořadatel plní své povinnosti).
  5. Souhlas se zveřejněním údajů: Soutěžící současně uděluje souhlas s tím, aby v případě, že se stane výhercem, pořadatel zveřejnil jeho jméno či jména, příjmení a město bydliště (jak byly zadány soutěžícím v jeho výherním soutěžním vstupu) na internetových stránkách www.astridsun.czwww.astridsun.sk. Udělení souhlasu je podmínkou účasti v soutěži.
  6. Soutěžící má za podmínek stanovených právními předpisy v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů dále uvedená práva:
   1. Právo na přístup: právo získat od pořadatele informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tak činí, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a právo na další informace související s jejich zpracováním
   2. Právo na opravu: právo, aby pořadatel bez zbytečného odkladu na žádostsoutěžícího opravil nepřesné osobní údaje, které se daného soutěžícího týkají. Neúplné osobní údaje má soutěžící právo kdykoli doplnit nebo opravit.
   3. Právo na výmaz: právo, aby pořadatel na žádost soutěžícího jeho osobní údaje vymazal, a to za předpokladu, že je naplněn některý z těchto důvodů: (a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; (b) soutěžící odvolá souhlas se zpracováním a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; (c) soutěžící vznese námitky proti zpracování, kterým je třeba vyhovět (viz níže); (d) osobní údaje pořadatel zpracoval protiprávně; (e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti pořadatele. Právo požadovat výmaz však soutěžící nemá, pokud je zpracování nezbytné: (a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace; (b) pro splnění právní povinnosti pořadatele; (c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví; (d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výmaz znemožnil nebo vážně ohrozil splnění cílů uvedeného zpracování; (e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
   4. Právo na omezení zpracování: právo, aby pořadatel omezil zpracování osobních údajů soutěžícího v případě, že (a) soutěžící popírá přesnost osobních údajů – zpracování pořadatel omezí na dobu potřebnou k ověření přesnosti osobních údajů; (b) zpracování je protiprávní a místo výmazu soutěžící žádá o omezení použití osobních údajů; (c) pořadatel již nepotřebuje osobní údaje soutěžícího, ale soutěžící je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; (d) soutěžící vznesl námitku proti zpracování – zpracování pořadatel omezí, dokud nebude ověřeno, zda jeho oprávněné důvody převažují oprávněnými důvody soutěžícího.
   5. Právo na přenositelnost: Ve vztahu k osobním údajům, které pořadatel bude zpracovávat automatizovaně, může soutěžící požadovat jejich poskytnutí v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je pořadatel s jiným správcem předali mezi sebou.
   6. Právo odvolat souhlas: Ve vztahu k osobním údajům, k jejichž zpracování soutěžící poskytl pořadateli souhlas, má soutěžící právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Pokud se však jedná o osobní údaje zpracovávané na základě jiných skutečností, právo odvolat souhlas se neuplatní. Souhlas se zpracováním osobních údajů může soutěžící odvolat emailem zaslaným pořadateli na adresu Friendly s.r.o., Thámova 16, Praha 8, PSČ 186 00, IČO: 03819141 či dopisem zaslaným na adresu pořadatele
   7. Právo vznést námitku: Proti zpracování osobních údajů může soutěžící vznést námitku. Pořadatel nebude dále osobní údaje soutěžícího zpracovávat, pokud neprokáže závažné a oprávněné důvody (a) pro zpracování, které budou převažovat nad právy a zájmy soutěžícího nebo (b) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
   8. Právo podat stížnost: V případě, že bude soutěžící jakkoliv nespokojen se zpracováním svých osobních údajů, může se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  7. Více informací o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).
 10. Závěrečná ustanovení
  1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat
  2. Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži. Pořadatel soutěže má právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel je oprávněn vyloučit kteréhokoli ze soutěžících ze soutěže, pokud by takový soutěžící porušoval její pravidla, a to bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout.
  3. Soutěž není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena s platformami Instagram a Facebook. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoli výše zmíněným společnostem.
  4. Nepřevzaté výhry propadají zadavateli. Pořadatel neodpovídá za poškození či ztrátu výhry během přepravy. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost vady výher. Podmínky záruky a odpovědnosti za vady zboží či služeb se řídí podmínkami jejich dodavatelů, které pořadatel výhercům na výzvu sdělí a kteří rovněž vyřizují případné reklamace.
  5. Pořadatel ani zadavatel neodpovídá za technické závady a závady v přenosu dat v průběhu registrace, odesílání soutěžních vstupů či kdykoliv jindy v průběhu soutěže. Pořadatel ani zadavatel neodpovídají za doručení zprávy (e-mailu nebo poštovní zásilky), kterým bude zasílána informace o výhře.
  6. Pořadatel si vyhrazuje právo bez předchozího oznámení a bez náhrady změnit dobu trvání soutěže,skladbu výher, soutěž odložit, přerušit, anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Oprávnění pořadatele dle předchozí věty se týká především případů, kdy by jemu či zadavateli působilo pokračování soutěže nepřiměřené obtíže, z důvodu zásahu vyšší moci, technických problémů a organizačních či právních důvodů, které by mohly ovlivnit řádný průběh soutěže.
  7. Rozhodným právem je právo České republiky. Pro řešení sporů jsou v rozsahu umožněném právními předpisy příslušné soudy České republiky.

V Praze dne 28. 2. 2019

soutěžní výrobky

Pro účast v soutěži je nezbytné, aby v rámci soutěžního nákupu byly zakoupeny nejméně dva soutěžní výrobky z řady Astrid Sun (do řady Astrid Sun jsou pro účely soutěže zahrnuty i samoopalovací produkty pod značkou Astrid). Seznam všech soutěžních výrobků je uveden níže.

Promo sety, tedy 2 produkty zabalené k sobě folií, z nichž jeden produkt je zdarma, tedy promo sety, jejichž výčet je uveden níže, jsou pro účely soutěže považovány za jeden soutěžní výrobek.

Promo sety, tedy 2 produkty zabalené k sobě folií, které jsou prodávány za zvýhodněnou cenu (a nejsou postaveny na principu, že jeden produkt je zdarma), tedy promo sety, jejichž výčet je uveden níže, jsou pro účely soutěže považovány za dva soutěžní výrobky.

PROMO sety, které jsou považované za jeden soutěžní výrobek EAN
ASTRID SUN Hydratační mléko na opalování OF 20 400 ml + ASTRID Tělové mléko 250 ml zdarma 8592297004417
ASTRID SUN Hydratační mléko na opalování OF 20 200 ml + ASTRID SUN Hydratační mléko na opalování OF 10 100 ml zdarma 8592297001386
ASTRID SUN Hydratační mléko na opalování OF 20 200 ml + ASTRID SUN Hydratační mléko na opalování OF 10 80 ml zdarma 8592297004387
ASTRID SUN Hydratační mléko na opalování OF 30 200 ml + ASTRID SUN Hydratační mléko na opalování OF 15 100 ml zdarma 8592297001393
ASTRID SUN Hydratační mléko na opalování OF 30 200 ml + ASTRID SUN Hydratační mléko na opalování OF 15 80 ml zdarma 8592297004394
ASTRID SUN Dětské mléko na opalování OF 30 200 ml + ASTRID SUN Hydratační mléko na opalování OF 10 100 ml zdarma 8592297001430
ASTRID SUN Dětské mléko na opalování OF 30 200 ml + ASTRID SUN Hydratační mléko na opalování OF 10 80 ml zdarma 8592297004431
ASTRID SUN Dětské mléko na opalování OF 50 200 ml + ASTRID SUN Hydratační mléko na opalování OF 15 100 ml zdarma 8592297001447
ASTRID SUN Dětské mléko na opalování OF 50 200 ml + ASTRID SUN Hydratační mléko na opalování OF 15 80 ml zdarma 8592297004448
 
PROMO sety, které jsou považované za dva soutěžní výrobky EAN
ASTRID SUN Hydratační mléko na opalování OF 20 400 ml + ASTRID SUN Hydratační mléko po opalování 200 ml 8592297001416
ASTRID SUN Hydratační mléko na opalování OF 15 200 ml + ASTRID SUN Hydratační mléko po opalování 200 ml 8592297004400
ASTRID SUN Hydratační mléko na opalování OF 15 200 ml + ASTRID SUN Hydratační mléko po opalování 200 ml 8592297001409
ASTRID SUN Hydratační mléko na opalování sprej OF 15 200 ml + ASTRID SUN Hydratační mléko po opalování sprej 200 ml 8592297001423

Seznam všech soutěžních výrobků:

Název výrobku EAN  Poznámka
Mléka na opalování
ASTRID SUN Hydratační mléko na opalování OF 6 200 ml 8592297000419  
ASTRID SUN Hydratační mléko na opalování OF 10 100 ml 8592297001324  
ASTRID SUN Hydratační mléko na opalování OF 10 80 ml 8592297004288  
ASTRID SUN Hydratační mléko na opalování OF 10 200 ml 8592297000396  
ASTRID SUN Hydratační mléko na opalování OF 10 400 ml 8592297000402  
ASTRID SUN Hydratační mléko na opalování OF 15 100 ml 8592297001317  
ASTRID SUN Hydratační mléko na opalování OF 15 80 ml 8592297004271  
ASTRID SUN Hydratační mléko na opalování OF 15 200 ml 8592297000389  
ASTRID SUN Hydratační mléko na opalování OF 20 200 ml 8592297000372  
ASTRID SUN Hydratační mléko na opalování OF 20 400 ml 8592297000365  
ASTRID SUN Hydratační mléko na opalování OF 30 200 ml 8592297000341  
ASTRID SUN Hydratační mléko na opalování sprej OF 10 200 ml 8592297000563  
ASTRID SUN Hydratační mléko na opalování sprej OF 15 200 ml 8592297000556  
ASTRID SUN Hydratační mléko na opalování sprej OF 30 200 ml 8592297000518  
ASTRID SUN Hydratační mléko na opalování easy spray OF 10 150 ml 8592297000495  
ASTRID SUN Hydratační mléko na opalování easy spray OF 20 150 ml 8592297000488  
ASTRID SUN Hydratační mléko na opalování easy spray OF 30 150 ml 8592297000471  
Oleje na opalování
ASTRID SUN Olej na opalování OF 6 200 ml 8592297000464  
ASTRID SUN Olej na opalování OF 10 200 ml 8592297000440  
ASTRID SUN Olej na opalování OF 15 200 ml 8592297000433  
ASTRID SUN Olej na opalování OF 20 200 ml 8592297002703  
ASTRID SUN Olej na opalování OF 30 200 ml 8592297004011  
Wet skin na opalování
ASTRID SUN WET SKIN Transparentní sprej na opalování OF 30 150 ml 8592297004028  
Dětská a rodinná péče na opalování
ASTRID SUN Dětské mléko na opalování OF 30 200 ml 8592297000617  
ASTRID SUN Dětské mléko na opalování OF 50 80 ml 8592297004998  
ASTRID SUN Dětské mléko na opalování OF 50 200 ml 8592297000600  
ASTRID SUN Dětské mléko na opalování sprej OF 30 200 ml 8592297000631  
ASTRID SUN WET SKIN Dětský transparentní sprej na opalování OF 50 150 ml 8592297005001  
ASTRID SUN Dětský krém na opalování OF 30 75 ml 8592297000624  
ASTRID SUN Dětský krém na opalování OF 50 75 ml 8592297004035  
ASTRID SUN Rodinné mléko na opalování sprej OF 30 300 ml 8592297002697  
Pleťové krémy na opalování
ASTRID SUN Pleťový krém na opalování OF 15 75 ml 8592297000594  
ASTRID SUN Pleťový krém na opalování OF 30 75 ml 8592297000570  
ASTRID SUN Pleťový krém na opalování s koenzymem Q10 OF 30 50 ml 8592297000587  
Péče po opalování
ASTRID SUN Hydratační mléko po opalování 200 ml 8592297000679  
ASTRID SUN Hydratační mléko po opalování 400 ml 8592297000662  
ASTRID SUN Hydratační mléko po opalování s beta-karotenem 200 ml 8592297000686  
ASTRID SUN Hydratační mléko po opalování sprej 200 ml 8592297000648  
ASTRID SUN Hydratační mléko po opalování sprej 150 ml 8592297004264  
ASTRID SUN Třpytivé mléko po opalování 150 ml 8592297000655  
ASTRID SUN Regenerační pěna po opalování 150 ml 8592297000693  
ASTRID SUN Chladivá regenerační pěna po opalování 150 ml 8592297004974  
Samoopalování
ASTRID Samoopalovací mléko 200 ml 8592297000709  
ASTRID Samoopalovací sprej 150 ml 8592297004042  
PROMO sety
ASTRID SUN Hydratační mléko na opalování OF 20 400 ml + ASTRID Tělové mléko 250 ml zdarma 8592297004417 Promo set je brán pro tuto soutěž jako jeden soutěžní výrobek.
ASTRID SUN Hydratační mléko na opalování OF 20 400 ml + ASTRID SUN Hydratační mléko po opalování 200 ml 8592297001416 Promo set je brán pro tuto soutěž jako dva soutěžní výrobky.
ASTRID SUN Hydratační mléko na opalování OF 15 200 ml + ASTRID SUN Hydratační mléko po opalování 200 ml 8592297004400 Promo set je brán pro tuto soutěž jako dva soutěžní výrobky.
ASTRID SUN Hydratační mléko na opalování OF 15 200 ml + ASTRID SUN Hydratační mléko po opalování 200 ml 8592297001409 Promo set je brán pro tuto soutěž jako dva soutěžní výrobky.
ASTRID SUN Hydratační mléko na opalování sprej OF 15 200 ml + ASTRID SUN Hydratační mléko po opalování sprej 200 ml 8592297001423 Promo set je brán pro tuto soutěž jako dva soutěžní výrobky.
ASTRID SUN Hydratační mléko na opalování OF 20 200 ml + ASTRID SUN Hydratační mléko na opalování OF 10 100 ml zdarma 8592297001386 Promo set je brán pro tuto soutěž jako jeden soutěžní výrobek.
ASTRID SUN Hydratační mléko na opalování OF 20 200 ml + ASTRID SUN Hydratační mléko na opalování OF 10 80 ml zdarma 8592297004387 Promo set je brán pro tuto soutěž jako jeden soutěžní výrobek.
ASTRID SUN Hydratační mléko na opalování OF 30 200 ml + ASTRID SUN Hydratační mléko na opalování OF 15 100 ml zdarma 8592297001393 Promo set je brán pro tuto soutěž jako jeden soutěžní výrobek.
ASTRID SUN Hydratační mléko na opalování OF 30 200 ml + ASTRID SUN Hydratační mléko na opalování OF 15 80 ml zdarma 8592297004394 Promo set je brán pro tuto soutěž jako jeden soutěžní výrobek.
ASTRID SUN Dětské mléko na opalování OF 30 200 ml + ASTRID SUN Hydratační mléko na opalování OF 10 100 ml zdarma 8592297001430 Promo set je brán pro tuto soutěž jako jeden soutěžní výrobek.
ASTRID SUN Dětské mléko na opalování OF 30 200 ml + ASTRID SUN Hydratační mléko na opalování OF 10 80 ml zdarma 8592297004431 Promo set je brán pro tuto soutěž jako jeden soutěžní výrobek.
ASTRID SUN Dětské mléko na opalování OF 50 200 ml + ASTRID SUN Hydratační mléko na opalování OF 15 100 ml zdarma 8592297001447 Promo set je brán pro tuto soutěž jako jeden soutěžní výrobek.
ASTRID SUN Dětské mléko na opalování OF 50 200 ml + ASTRID SUN Hydratační mléko na opalování OF 15 80 ml zdarma 8592297004448 Promo set je brán pro tuto soutěž jako jeden soutěžní výrobek.